Tahle stránka má omezenou podporu pro váš prohlížeč. Doporučujeme otevřít ji v jiném prohlížeči.

Dopřejte všem nadšencům do létání dárek od BORN TO FLY. Rozhodli jsme se dát pod stromeček maximální možnou slevu na všechny naše produkty.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů


1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí s tím, že jsou zpracovávány a používány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, identifikační číslo společnosti, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa (dále společně označované jako "osobní údaje").

3. Kupující souhlasí a je si vědom toho, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje za účelem výkonu práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely správy uživatelského účtu. Pokud kupující nezvolí jinou možnost, kupující souhlasí s tím, že prodávající bude osobní údaje zpracovávat i za účelem zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. V rámci tohoto článku nesmí souhlas se zpracováním osobních údajů představovat požadavek, který by sám o sobě mohl zabránit uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující si je vědom povinnosti poskytnout osobní údaje (při registraci, pro Uživatelský účet a při zadávání objednávek prostřednictvím webového rozhraní e-shopu) a poskytnout správné a přesné osobní údaje a informovat prodávajícího o jakýchkoli změnách osobní údaje bez zbytečného odkladu.

5. Prodávající může pověřit třetí stranu, která bude zpracovávat osobní údaje kupujícího. S výjimkou osob přepravujících zboží nesmí prodávající bez předchozího souhlasu kupujícího sdělit žádné osobní údaje třetím stranám.

6. Osobní údaje se zpracovávají na dobu neurčitou. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě pomocí automatizovaného procesu nebo ručně v papírové podobě.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že kupující si je vědom skutečnosti, že údaje byly poskytnuty dobrovolně.

8. Domnívá-li se kupující, že prodávající nebo osoba zpracovávající údaje zpracovává osobní údaje v rozporu s pravidly popisujícími ochranu soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, nebo jsou-li poskytnuté osobní údaje nepřesné, pokud jde o účely zpracování, má kupující nárok na:

8.1. Požadovat, aby prodávající nebo osoba zpracovávající údaje poskytovala vysvětlení

8.2. Požádat prodávajícího nebo osobu zpracovávající údaje, aby situaci napravila.

9. Pokud kupující požádá o informace o zpracování osobních údajů, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu tyto informace. Prodávající je oprávněn požadovat přiměřenou náhradu za informace poskytnuté podle předchozí věty. Tato kompenzace však nepřesáhne náklady potřebné pro poskytnutí příslušných informací.

10. Na požádání je správce povinen odstranit shromážděné osobní údaje o osobě, která žádá o jejich odstranění. To neplatí, pokud je správce ze zákona povinen k uložení těchto dat.

Distribuce komerčních zpráv a ukládání souborů cookie

1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Vracov, dne 1. 5. 2020 

Tomáš Valášek